top of page

Uchwałą Zarządu PZP nr 49/E/2019 zostały zatwierdzone WYTYCZNE POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO DO ORGANIZACJI OKRĘGOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH, które dotyczą zawodów pływackich organizowanych przez Okręgowe Związki Pływackie z własnej inicjatywy oraz mistrzostwa okręgów.  (w załączeniu cały dokument)

 

Zgodnie z Regulaminem:

Rozdz. I pkt 4:

4. Komisja Sędziowska. 

4.1. Komisje sędziowskie powołują Prezydia Kolegiów Sędziów OZP/PZP. 

4.2. Zalecana liczebność obsady sędziowskiej to 15 osób, jednak nie mniej niż 12 sędziów. 

4.3. W przypadku organizacji zawodów ujętych w Kalendarzu Imprez PZP obowiązują następujące minimalne liczebności obsady sędziowskiej: 

- na pływalni 6 torowej – 15 sędziów, 

- na pływalni 8 torowej – 18 sędziów, 

- na pływalni 10 torowej – 21 sędziów.   

 

Rozdz. II pkt 3:

3. Zabezpieczenie komisji sędziowskiej. 

Zapotrzebowanie na komisję sędziowską należy zgłaszać do Prezydium Kolegium Sędziów danego OZP, nie później niż na 1 miesiąc przed zawodami.

oraz

9. Postanowienia końcowe. 

9.1. Wszyscy organizatorzy bezpośredni zawodów pływackich muszą bezwzględnie przestrzegać w/w wytycznych i obowiązków. 

9.2. Rozpoczęcie zawodów jest możliwe po uprzednim wypełnieniu wszystkich regulaminowych wytycznych organizacyjnych.

 

W imieniu Kolegium Sędziów proszę o stosowanie się do ww wytycznych przez WSZYSTKICH Organizatorów zawodów.

Zapotrzebowania proszę przesyłać na e-mail: kolegiumsedziowkp@gmail.com  

 

Z poważaniem Agnieszka Gaura

Przewodnicząca Kolegium Sędziów.

REGULAMIN IMPREZ PŁYWACKICH

bottom of page